ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  организира  на 18 февруари 2016 година от 10 часа в залата на
Дома obuchenie-04на науката и техниката

АКТУАЛЕН С Е М И Н А Р  НА ТЕМА:
ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2016 г.
Семинара има за цел да се разгледат и разяснят програмите по социалното осигуряване, здравното осигуряване, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ( ДОПК ) и последни промени в Кодекса на труда.

1.Закон за бюджета на ДОО за 2016 г. r и Закон за бюджета на НЗОК
– Осигурителен доход – минимален и максимален размер, прагове, минимален осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.
– Размер на осигурителните вноски.

2..Промени в Кодекса за социално осигуряване в сила от 1 януари 2016
– Внасяне на осигурителните вноски и изчисляването на осигурителния стаж.
– Отпускане на пенсии.
– Нови изисквания за осигурителен стаж и възраст.
– Размер на пенсията.
– Преходен период.
– Специални правила за някои категории осигурени лица.

3.Отпускане и изплащане на обезщетения за временна неработоспособност.
– Процедура за подаване на данни по електронен път в НОИ.
– Срокове. Преходен период
– Коригиране и заличаване на удостоверенията.

4.Внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица.
– Определяне на минималния осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски.
– Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2015 г.
– Особености в осигуряването на собственици и съдружници в търговски дружества.

5.Промени в Наредба № Н-8 за подаване на данни в НАП-
промени в подаването на Декларации образец № 1, образец № 7, образец № 6 и други промени
6.Промени в ДОПК
Промени в наредбите по социалното осигуряване и нови наредби
7.Здравно осигуряване – промени 2016 г.
8.Последни промени в Кодекса на труда, – пенсиониране, отпуски, плаващо работно време, сумирано изчисляване на работното време и др.
9.Контрол, санкции, глоби за нарушения на трудовото и осигурителното

Участниците могат да задават предварително други въпроси, казуси и теми, на които лектора да отговори по време на семинара.  Същите да бъдат изпратени на e-mail: dnt_titianova@mail.bg най късно до 15 февруари.2016 г.
Такса за участие в семинара е 108 лв.
/включително кафе пауза/

Сумата може да бъде платена в брой или по банков път,
по сметка: № BG58TTBB94001514006479 в СЖ„Експресбанк”АД гр. Гоце Делчев.
Краен срок за записване е 12 февруари 2016 г. в Дома на техниката или по електронен път чрез изпращане на приложената заявка.
За допълнителна информация:
всеки ден от 10 до 12 ч. и от 15 до 18 ч. в Дом на науката и техниката и на тел. 0751/60 53, моб. 0885745900

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *