Последно за годината заседание ще проведат на 29 декември общинските съветници в Гоце Делчев. Ето темите, които ще обсъждат. 

 1. Утвърждаване на план-сметка на разходите по дейности и промил за определяне на таксата за битови отпадъци за 2017 г. на Община Гоце Делчев.
 2. Приемане на изменения в Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев.
 3. Отпускане на финансова помощ за община Хитрино.
 4. Разкриване на яслена група в ДГ „Брезичка“ за учебната 2017/2018 г. със седалище гр.Гоце Делчев, ул. „Симеон Радев“ №6.
 5. Изменение на решение №87 от 02.08.2012 г. на Общински съвет – Гоце Делчев.
 6. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от Арена Неврокоп в град Гоце Делчев.
 7. Приемане на Схема за разполагане на преместваеми обекти в селата в община Гоце Делчев и провеждане на публично оповестени конкурси за поставянето им.
 8. Продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ от квартал 44 по плана на село Мусомища на собственика на построената в имота сграда.
 9. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 10. Приемане на Наредба №9 за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гоце Делчев.
 11. Предварително съгласие за право на преминаване и достъп от 15,00 кв.м. през имот с идентификатор 17395.119.223, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев.
 12. Изменение на решение №168 от 28.06.2016 г. на Общински съвет гр.Гоце Делчев, относно проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“.
 13. Доклад от комисия определена с решение №222/27.10.2016 г. на Общински съвет град Гоце Делчев.
 14. Подписване на допълнително споразумение към Договор за възлагане управлението на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр.Гоце Делчев.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *