Окръжната прокуратура в Благоевград е предала на съд Д.Г. от Гоце Делчев. Обвиняемият бил едноличен собственик на търговското дружество „Г. – НКБ“ ЕООД, със седалище в Гоце Делчев. Основната дейност на фирмата била строително – монтажни работи. Счетоводната й отчетност се извършвала от Д.Т., въз основа на сключен граждански договор.

През м. октомври 2015 г., със заповед на началника на сектор „Ревизии“ в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП София, било образувано ревизионно производство по отношение на управляваното от обвиняемия дружество. Обхватът му включвал задълженията на търговеца по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) през конкретните периоди от 2010 г. до 2015 г. Ревизията приключила с влязъл в сила ревизионен акт. С него не било признато приспадане на данъчен кредит по доставки от десет фирми, поради неустановено реално осъществяване на доставки на стоки и услуги.

В хода на образуваното срещу Д.Г. наказателно производство за извършено данъчно престъпление са били събрани доказателства, подкрепящи изводите от ревизионния доклад.

Обвиняемият представил пред данъчните органи документи, целящи да докажат плащания – вносни бележки за преводи по банков път. В действителност обаче такива реално не били извършвани, което е видно както от банковите документи, така и от посочените в тях банкови сметки, некореспондиращи с тези на доставчиците. Било е установено, че сред лицата, фигуриращи като управляващи и представляващи контрагентите на дружеството на обвиняемия, имало такива, които били настанени за лечение в психиатрична болница или различни от тези, вписани като собственици в Търговския регистър. Освен това, във въпросните фирми липсвала кадрова, материална и техническа обезпеченост. Не била налице и изискуемата от закона документална обоснованост на сделките. Въпреки тези обстоятелства, обвиняемият Г. многократно предоставял на счетоводителя си фактури по нереални сделки за осчетоводяване.

Д.Г., като управител и представител на „Г. – НКБ “ ЕООД, потвърдил неистина в подадените Годишни данъчни декларации за четири последователни финансови години, както и в справки-декларации по ЗДДС, в които отразил фактури по несъществуващи сделки с контрагенти. Той използвал неистински документи при водене на счетоводството – данъчни фактури и използвал документи с невярно съдържание при предоставяне на информация пред органа по приходите – дневник за покупки. Действайки по този начин, обвиняемият приспаднал неследващ се данъчен кредит и като резултат избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 202 138,18 лева. От тях – дължим ДДС в размер на 134 758,78 лева и годишен корпоративен данък по ЗКПО, възлизащ на 67 379,40 лева.

Предстои да бъде насрочен съдебен процес.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *