О Б Я В А

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг

Община Гоце Делчев

О Р Г А Н И З И Р А

публично обсъждане

на

Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1300 от 14.12.2021 г. Кредитът на стойност 180 160 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Оценка и управление на фауната за опазване на биологичното разнообразие в трансгранични планински райони на България и Гърция: Иновативни подходи за оценка на мониторинга и опазването на биологичното разнообразие в местните екосистеми“, акроним BIO-INNOVATE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. По проекта бе направен ремонт на съществуваща сграда в района на Детски лагер на с. Попови ливади, който ще бъде интерактивен и мотивационен обучителен център; създадена е книжка с екологични послания за деца и са проведени три събития в училищата за информиране на учениците относно биоразнообразието. Предстои изпълнението на следните дейности: Разработване на съдържание за смартфон приложение и доставка на оборудване. И двете дейности са предназначени за интерактивния обучителен център. Кредитът е обезпечен с договор за безвъзмездна финансова помощ B2.6d.09 от 05.07.2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 07.11.2022 г. от 10:30 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев

Обявата за публичното обсъждане е публикувана на официалната интернет страница на община Гоце Делчев: www.gotsedelchev.bg на 05.10.2022 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *