Спазвайки изискванията на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финансите, община Гоце Делчев проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Гоце Делчев за 2022 година, включващ отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2022 г.; отчет на Индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и отчет на чуждите средства за 2022 година.

Общият размер на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2022 година е в размер на 51 701 030 лв. Тук се включват отчетените разходи с държавен характер за делегираните от държавата дейности в размер на 34 055 458 лв., или 65.9% от общия размер на бюджета. Останалите средства в размер на 17 645 572 лв. осигуряват издръжката на местните дейности.

І. По изпълнение на приходите за делегирани от държавата дейности:   

Получените приходи за делегираните от държавата дейности са в размер на 36 270 549 лв. Държавата издължи 100% субсидията, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, които са в размер на 33 115 400 лв.

Получени са допълнителни трансфери в размер на 2 078 796 лв. по спечелени национални програми, като основна част от тях в размер на 1 644 763 лв. са от министерство на образованието и науката. Тези средства, прибавени към преходния остатък на 31.12.2022 г., формират приходите по бюджета.

ІІ. По изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности:

Осигурена е пълна издръжка на всички учебни и детски заведения, детски ясли и училищно здравеопазване, социални заведения, читалище и музей с регионален характер.

Тук се включват допълнително осигурени средства за обекти „Изграждане на спортна площадка в ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев; Мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Петър Берон“ с.Лъжница; Мерки за енергийна ефективност на Трето основно училище „Братя Миладинови“ и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П.К.Яворов“ гр. Гоце Делчев.

ІІІ. По изпълнение на местните приходи:

Постъпилите приходи от местни данъци и такси, постъпления от продажба на нефинансови активи, помощи и дарения, възлизат на 8 598 103 лв., или около сто процента спрямо утвърденият актуализират бюджет на община Гоце Делчев към 31.10.2022 г.

Получените субсидии за местни дейности са в размер на 4 015 726 лв., а допълнително привлечени средства като трансфери са получени 4 457 025 лв. Община Гоце Делчев е възстановила временни заеми от бюджетни сметки за изпълнение на европейски проекти в размер на 1 481 846 лв.

Навременно и точно са възстановени главниците и лихвите на ползваните заеми от органите за местно самоуправление ФЛАГ ЕАД.

Горепосочените средства и преходният остатък, в размер общо на 19 085 775 лв.,  представляват местните приходи, осигуряващи издръжката на местните дейности.

ІV. По изпълнение на местните разходи:

 Осигурена е издръжката на детски градини и детски ясли, само за периода до 31.03.2022 г. От началото на м.април 2022 г. детските градини и ясли са на пълна държавна издръжка. Детска кухня, Домашен социален патронаж, Общински културен институт, Общински предприятия – „Чистота“, „Озеленяване“, „Селскостопански и благоустройствени услуги“, „Гробищни паркове“ и „Поддържане на обекти – общинска собственост“ са местни дейности и пълната им издръжка е осигурена с местни приходи.

Капиталовата програма е неразделна част от отчета за изпълнението на бюджета на община Гоце Делчев за 2022 г., която възлиза на 6 145 974 лв. капиталови разходи. Някой от по-важните обекти, които се изпълниха през 2022 година, са: „Смяна на водопроводната мрежа на улици в югозападната част на гр. Гоце Делчев“ – 578 978 лв.; „Изграждане на футболна площадка в района на Общински стадион – 82 857 лв.; „Изграждане на блок № 2 към Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев“ – 359 277 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на околовръстен път BLG 1096 (ІІ-19 Гоце Делчев-Копривлен-Мосомище-Гоце Делчев) – 1 369 063 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на ул.Дунав в с. Мосомище“ – 333 330 лв.; „Изграждане на подпорни стени за укрепване на десния бряг на река Туфча в с.Брезница“ – 500 265 лв.; „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ на укрепване на река Марево в с.Корница“ – 420 720 лв.; „Изграждане на подпорни стени на река Делчовска на ул.“Иларион Макариополски“ – 78 600 лв.; „Обновяване на детска ясла „Пролет“ в гр. Гоце Делчев“ – 231 030 лв.; „Мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Петър Берон“ с.Лъжница“ – 121 614 лв.; „Обновяване на общински детски лагер в с.Попови ливади“ – 241 480 лв. и „Благоустрояване на ул. „Братя Миладинови“ в гр.Гоце Делчев“ – 71 090 лв. и други.

V. Отчет на Индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз.

Вложените средства по спечелени европейски проекти през 2022 година са в размер на 5 951 498 лв.

Няколко са основните проекти, които община Гоце Делчев изпълнява: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в гр.Гоце Делчев“ – 927 502 лв.; „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ – 567 831 лв.; „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Еделвайс“ в с.Брезница“ – 425 041 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в селата Брезница и Мосомище“, по Програмата за развитие на селските райони – 685 964 лв.; „Проект „Еразъм“ в детските и учебни заведения по Програма за трансгранично сътрудничество – 247 321 лв.; „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги – медицинска апаратура за МБАЛ „Ив.Скендеров“ ЕООД гр.Гоце Делчев и здравните служби по населени места“ – 591 815 лв.; „Изграждане на инсталация за предварително третиране и компостиране в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Гоце Делчев“ – 727 678 лв.; проект „Топъл обяд“ по програма „Храни и друго материално подпомагане“ – 321 682 лв. и други.

Изпълнението на горепосочените средства е съобразено с нормативната уредба за ефективно управление на публични финанси.

Считаме, че вложените и изразходвани средства по изпълнение на бюджета на община Гоце Делчев за 2022 г. е оптимално и законосъобразно, обобщи финансовият директор на Община Гоце Делчев Йорданка Ендрева.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *