Спазвайки изискванията на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финансите, община Гоце Делчев проведе публично обсъждане на проекто-бюджета на община Гоце Делчев за 2023 година, включващ проекто-бюджет на общината за 2023 г.; проект на Индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и бюджетна прогноза 2024 – 2026 година.

Очаква се общият размер на проекто-бюджета на общината за 2023 година да бъде в размер на 52 936 550 лв. Тук се включват приходи с държавен характер за делегираните от държавата дейности в размер на 39 619 850 лв., или 74.8% от общия размер на бюджета. Останалите средства в размер на 13 316 700 лв. са местни приходи с които се осигуряват изплащане на разходите за местните дейности.

Средствата за делегираните държавни дейности представляват издръжка на всички училища и детски градини, както и детска ясла и училищно здравеопазване, центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица и деца и младежи с увреждания, Дом за стари хора, Кризисен център, Дневен център за пълнолетни лица и младежи с увреждания, Център за обществена подкрепа, център за социална рехабилитация и интеграция и проект „Асистентска подкрепа“. Осигурена е пълна издръжка на Общински исторически музей и читалищата на територията на община Гоце Делчев.

 Средствата за местни дейности осигуряват издръжка за Домашен социален патронаж, Клуб на пенсионера, Общински предприятия: „Озеленяване“, „Чистота“, „Селскостопански и благоустройствени услуги“, „Гробищни паркове“, „Поддръжка на обекти – общинска собственост“, Общинска администрация и кметства, улично осветление, ВиК, поддръжка и ремонт на улична и общинска пътна мрежа, които разходи представляват 25,2% от общия бюджет.

Неразделна част от общинския бюджет е проект на Поименен списък на капиталова програма по обекти и източници за финансиране за 2023 година. Тя възлиза на 3 291 848 лв., като основните обекти в списъка са „Обновяване на детска ясла „Пролет“ – ІІ-ри етап“ – 146 130 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Екзарх Йосиф“ – 230 337 лв.; „Ремонт и рехабилитация на ул. „Пенчо Славейков“ – 50 000 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Баничан“ – 95 000 лв. „Изграждане на подпорна стена за укрепване на река Делчовска на ул. „Иларион Макариополски“ – 295 900 лв.; „Изграждане на спортна площадка в ПМГ „Яне Сандански“ – 161 704 лв.; „Мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Петър Берон“ в с. Лъжница“ – 167 100 лв.; „Изграждане на футболна площадка в района на общинския стадион“ – 304 064 лв.; „Подмяна на водопроводната мрежа на улиците в югозападната част на гр. Гоце Делчев“ – 914 314 лв. и други обекти.

Друга важна част от проекто-бюджета на общината е Индикативния годишен разчет на средствата от Европейския съюз. Основен обект от него е „Обновяване и модернизация на Дом на културата“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, чийто общ бюджет на проекта е 6 998 932 лв. Други важни обекти са: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Брезница и Мосомище“ с общ бюджет 1 400 550 лв.; „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Еделвайс“ в с. Брезница с бюджет 1 138 770 лв., които проекти са по програмата за развитие на селските райони. По проект „Топъл обяд“, по програма „Храни и друго материално подпомагане“, се осигурява храна за социално слаби хора на територията на общината, като бюджетът по проекта е 768 000 лв. Осигурени са средства от Европейския съюз и за други проекти от Индикативния годишен разчет.

Осигурени са средства за културния календар за 2023 г., в размер на 130 000 лв.; спортен календар – 60 000 лв.; за подпомагане на различни категории социално слаби граждани – 135 000 лв.

За осигуряване на горепосочените средства е създадена оптимална организация от страна на общината за ритмично постъпване на местните приходи и държавни приходи, както и законосъобразното и целесъобразното им изразходване.

Считаме, че предложения проекто-бюджет за 2023 г. на община Гоце Делчев ще даде възможност да се предоставят навременни услуги на гражданите и да приключи успешно бюджетната година, обобщи кметът Владимир Москов.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *