Поне три дни по-рано трябва да бъдат уведомени пчеларите, ако предстоят растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника. Това предвижда Наредбата за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне, която е публикувана в последния брой на Държавен вестник.

Възложителите на пръскането трябва да уведомят лично – с SMS и/или по електронна поща собствениците на регистрирани пчелини, разположени в землището на населеното място, където ще има третирани площи. Същото важи и за собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища. Пчеларите трябва да бъдат информирани за датата и часа, в които ще се извърши мероприятието. Лицата, които извършват третиране е необходимо също така изпратят уведомително писмо до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи. Те от своя страна е необходимо да обявяват за предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място, гласи наредбата.

Към уведомителното писмо до кмета pcelariза провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се прилага схема на площите за третиране, в която се отразяват видът и фенофазата на земеделската култура.

След уведомяването по чл. 8, ал. 1, т. 2 собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг. Пръскането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни – от въздуха.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *