О Б Я В А

Общинска администрация гр. Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА:

1. За длъжността: младши експерт в отдел “Екология и административен контрол”.

(За заеманата позиция ще бъде сключен трудов договор със срок на изпитване, в полза на работодателя, за период от 6 месеца.)

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– образователно-квалификационна степен: минимум бакалавър;

– професионален опит: без ограничения, подходящо и за хора без опит;

– област на завършено образование: Екология и опазване на околната среда, Екологично образование, Природни, Технически, Аграрни науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Контролира спазването на действащото законодателство в областта на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху опазване на природните ресурси. Изготвя инструкции в областта на опазване на околната среда. Осъществява екологосъобразното управление на отпадъците от дейността на физическите и юридическите лица на територията на Община Гоце Делчев. Изготвя оценки и становища, относно съответствието с изискванията по опазване на околната среда. Осигурява съответствие на дейностите, извършвани в Община Гоце Делчев, с изискванията на законодателството по опазване на околната среда. Инициира и разработва проекти, финансирани от европейски фондове и програми свързани с опазване на околната среда.

4. Документи за участие:

Автобиография/CV европейски формат, Копие на диплома за завършено висше образование

5. Място за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

Деловодство в сградата на Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2

6. Краен срок за подаване на документи: 09.12.2019 г.

7. За контакти: 0888779270 – Димитър Палков, гл. спец „Екология“

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *