Собственици на горски територии могат да кандидатстват за финансиране на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ на Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Общият бюджет на процедурата е 35 204 400 лв., а всеки отделен проект може да бъде на стойност от 9 779 лв. до 977 900 лв. За одобрени проектни предложения, които се изпълняват на територията на общини от селските райони, безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и до 40% извън тези райони.

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии. Освен тях, допустими кандидати по процедурата са общини, собственици на минимум 10 ха горски територии, микро, малки и средни предприятия и горски стопани, доставчици на услуги.

Дейностите по тази подмярка, които ще получат еврофинансиране от ПРСР, включват изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение. Освен това, ще се подпомага закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства. Ще се финансират и отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст.

Две са основните цели на подмярка 8.6 на ПРСР 2014 – 2020 г. – подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места и подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване. Крайният срок за подаване на проектни предложения от страна на допустимите кандидати е 31 юли 2018 г. като кандидатстването се осъществява само по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *