На 31 март 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г. и Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г., във връзка със Заповед №ОА-АК-84/23.02.2016 г., издадена от Областния управител на област с административен център гр.Благоевград.
 2. Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг в размер общо на три милиона лева.
 3. Изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
 4. Отчет за работата на Общинската комисия по безопасност на движението към община Гоце Делчев за 2015 г.
 5. План за развитие на социалните услуги в община Гоце Делчев за 2017 г.
 6. Разкриване на нова социална услуга от резидентен тип – „Кризисен център“ за деца и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация, с капацитет 10 места и численост на персонала 6 щатни бройки.
 7. Даване на съгласие за промяна статута на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“ гр.Гоце Делчев, от държавна в общинска професионална гимназия.
 8. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.
 9. Предоставяне на животновъди на общински пасища, мери и ливади.
 10. Промяна начина на трайно ползване на общински мери и пасища в землището на с.Борово, община Гоце Делчев.
 11. Закупуване на недвижим имот, частна собственост от община Гоце Делчев.
 12. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от голямата зала в сградата на община Гоце Делчев.
 13. Отдаване под наем но помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „АА България“.
 14. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот №031122 в землището на с. Мусомища, собственост на ОУ „Христо Ботев“ село Мусомища.
 15. Кандидатстване за финансиране чрез отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на проект: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Гоце Делчев“.
 16. Одобряване на техническо задание и разрешавани изготвянето на ПУП – Парцеларен план за външен електропровод и външна канализация за захранване на имот с №17395.170.12 и даване на предварително съгласие за учредяване правото им на прокарване през Поземлени имоти, общинска собственост и достъп през ПИ 17395.170.325, местност „Ташков мост“ от землището на гр.Гоце Делчев.
 17. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел с. Брезница – с. Корница и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през Поземлени имоти, собственост на община Гоце Делчев.
 18. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „ливада“ представляващ поземлен имот с №021153, местност „Чарговете“ от землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.
 19. Разрешава изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „дървопроизводствена площ“ представляващ поземлен имот с №051015, местност „Папаз чаир“ от землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, за „вилно строителство“.
 20. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „нива“ представляващ поземлен имот с №028014, местност „Балтовици“ от землището на с.Борово, община Гоце Делчев, за „тенис кортове“.
 21. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПЗ за имот с №160007 с площ от 400 кв.м., местност „Лъгата“ от землището на с.Господинци, община Гоце Делчев, за „изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него – базова станция №22007“.
 22. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №098009, местност „Папото“ от землището на с. ЗАСЕДАНИЕМусомища, община Гоце Делчев, за „кравеферма, битова сграда и обслужващи съоръжения“.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *