Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Стоян Хаджиев за административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев. Той има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва като следовател в Окръжна следствена служба – Благоевград в периода 01.03. – 14.05.2000 г., след което е младши прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев. От 30.05.2002 г. и към настоящия момент е съдия в Районен съд – Гоце Делчев, като в периода 15.01. – 31.03.2007 г. и 04.05. – 04.08.2015 г. е командирован в Окръжен съд – Благоевград.

Подкрепа заявиха Цветинка Пашкунова – член на ВСС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС  и Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, като обърнаха внимание на единодушно дадената за кандидата подкрепа от общото събрание на съдиите в Районен съд – Гоце Делчев. Посочени бяха притежаваните от него професионални и етични качества, получената висока атестационна оценка, показаното задълбочено познаване на проблемите на съда и визия за тяхното решаване и за развитие на правораздавателната дейност. Поставен бе акцент на неговото отношение към видимостта на правосъдието и на авторитета, с който се ползва в колектива на съда и в правната общност на града.

Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, зададоха въпроси относно поставените от съдия Хаджиев акценти върху срочността на правосъдието и обосноваността на отводите, както и за взаимодействието на районния съд с Административен съд – Благоевград.

Съдия Хаджиев е мотивиран да кандидатства за длъжността въз основа на дългогодишния си професионален опит и доброто познаване на проблемите и постиженията на съда, с желание да приложи изградения капацитет и лични качества за развитието на Районен съд – Гоце Делчев. Посочените от него приоритети включват подобряване на срочността на правораздаване и на качеството на съдебните актове, поддържане на равномерна натовареност на съдиите, оптимизиране на функцията на „дежурен съдия“, повишаване на квалификацията на магистратите и на съдебните служители, осигуряване на прозрачност и публичност в действията на съда. Тяхното постигане се обвързва с осъществяването на постоянен контрол за срочното изписване на съдебните актове. Предвижда се водене на отчет на несвършените дела и тяхното приоритетно разглеждане, осигуряване на съдействие от други органи и институции за отстраняване на пречките пред производствата. С провеждане на периодични събрания по отделенията на съда ще бъдат анализирани върнатите от инстанционен контрол съдебни актове и постановената нова съдебна практика. Кандидатът поставя акцент на поддържането на нормална натовареност на съдиите, като се запази разделението им по отделения и се предприеме разместване на съдии или групи дела при необходимост, както и чрез ангажиране на гражданските съдии с разглеждане на дела за първоначално вземане на мярка за неотклонение и прецизиране на възлаганите на дежурния съдия дела. Планира се провеждане на периодични срещи със съдии от Окръжен и Административен съд – Благоевград, насърчаване на участието на магистратите в семинари, осигуряване на обучение за прилагане на електронното правосъдие.

Стоян Хаджиев ще работи за повишаване на капацитета на интернет страницата на съда и ще продължи инициативите за популяризиране на неговата дейност, насочени към местната общност и медиите. Набелязани са също дейности за подобряване на материално –техническата база и за осигуряване на достъп до съдебната палата на хора с увреждания.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *