В държавен вестник е обнародвана наредбата на Министерство на земеделието и храните за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн.

За вписване в регистъра тютюнопроизводителите подават заявление по образец, съгласно приложението, в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите, на които ще се отглежда тютюн, или по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице. Срокът за вписване е до 31 март на текущата календарна година, като може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието и храните.

Към заявлението тютюнопроизводителите представят:

 1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
 2. документ, удостоверяващ правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;
 3. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка, чрез посочване на идентификационен номер на имота или част от него, и площта на земеделската земя, върху която се отглежда тютюн;
 4. копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година, като това изискване не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната година.

Регистърът съдържа:

 1. регистрационен номер;
 2. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, име/наименование на юридическото лице;
 3. постоянен адрес/седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес;
 4. дата на вписване в регистъра;
 5. идентификационен номер на имота и площ на земеделската земя, върху която се отглежда тютюн;
 6. номер и дата на сключения договор за изкупуване на суров тютюн, площта по договора и лицето, с което е сключен договорът;
 7. броя на сключените договори;
 8. сортови групи и прогнозно количество тютюн по договор;
 9. номер на протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година;
 10. забележки.

Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна на вписаните обстоятелства за отстраняване на допуснати грешки. Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на местонахождението на стопанисваните площи или на постоянния адрес на физическото лице или седалището на фирмата, тютюнопроизводителят представя документите, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до три работни дни от настъпването й.

Регистрацията ще се извършва всяка година с цел актуализиране на регистъра.

Вписването в регистъра се извършва в деня на получаване на екземпляр от разрешението в компетентната дирекция или до края на следващия работен ден.

Регистърът на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съдържа:

 1. номер на разрешението;
 2. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, име/наименование на лицето по чл. 16 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
 3. постоянен адрес/седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес;
 4. дата на вписване в регистъра;
 5. адрес и капацитет на обектите и/или съоръженията за съхраняване на изкупения тютюн;
 6. дата на издаване на разрешението;
 7. номер на заповедта за отнемане на разрешението;
 8. дата на заличаване на лицето и разрешението;
 9. дата на отразяване на промяна в обстоятелствата;
 10. забележки.

Изкупвачите на тютюн имат право на достъп до информация само за тютюнопроизводителите, с които са сключили договори за изкупуване на суров тютюн. Достъпът се предоставя от Министерството на земеделието и храните при поискване от страна на изкупвачите.

Обектите и/или съоръженията за съхранение на тютюн трябва да разполагат със:

 1. помещения за съхранение на тютюн с различно влагосъдържание, оборудвани с технически изправни съоръжения, климатични и/или вентилационни инсталации и/или контролни уреди за измерване на температура и относителна влажност на въздуха в складовете и на външната среда, с възможност за поддържане на оптимални параметри на въздуха в складовете в зависимост от беритбата, качеството и влагосъдържанието на тютюните; помещенията следва да са сухи, чисти и без наличието на странични миризми;
 2. капацитет за съхранение на суров тютюн, отговарящ на заявеното количество за изкупуване; при заявено количество над 1000 тона се допуска изискването за съответствие между количеството и складовите площи да бъде намалено до не повече от 60%; площта, определена за съхранение на влажни тютюни, следва да бъде за не по-малко от 10 на сто от заявеното количество;
 3. санитарен възел с течаща вода;
 4. система за физическа защита.

Обектите и/или съоръженията за съхранение на сух тютюн може да са палетизирани складове с височина не по-малко от 6 метра при норма на складиране за тютюни с нормално влагосъдържание – 300 тона/1000 кв. м, и трябва да са оборудвани с подемна складова техника с необходимата височина на повдигане. Може да се използват и непалетизирани складове при норма на складиране за тютюни с нормално влагосъдържание – 150 тона/1000 кв. м. За сортова група „Вирджиния“ се допуска увеличение на нормата за съхранение с до 25%. При тютюни с повишено влагосъдържание нормата за складиране е 40 тона/1000 кв. м.

В обектите и/или съоръженията задължително се поставят уловки за складови неприятели (тютюнев бръмбар, тютюнев молец) и при наличие на възрастни насекоми над допустимите норми се прилагат съответните методи на третиране.

Образец за регистрация можете да видите ТУК http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4AA3B1044573B90DA8DA38CEC1C45ED6?idMat=110636

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *