КЕВР е обсъдила заявление на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Цените се увеличават с около 20 %, като заплащането от следващата година става 2.099 на куб. метър.  

В официалното съобщение на КЕВР са уточнени и детайлите:

 

Съгласно параметрите на бизнес плана, през периода „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда инвестиции в публични активи за близо 12,866 млн. лв., а в собствени активи – над 3 млн. лв. След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на дружеството и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага комплексната цена на ВиК услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 2,099 лв./куб.м. с ДДС. Действащите цени на ВиК услуги формират комплексна цена за потребители на смесено водоснабдяване в размер на 1,668 лв./куб.м. с ДДС, а за потребители на гравитачно водоснабдяване – 1,416 лв./куб.м. с ДДС. Предлаганата нова цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2018 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 5,03 лв./куб. м., определена съгласно §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни от НСИ за средномесечен разполагаем доход на лице в домакинство.

На откритото заседание управителят на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград Росица Димитрова заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите.

След откритото заседание Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  гр. Благоевград и за утвърждаване на цената на предоставяните ВиК услуги.  В обсъждането участваха представители на поканени от Комисията заинтересовани страни и организации. Според Българската Асоциация по водите бизнес планът създава възможности за развитие на дружеството, но бяха изразени и опасения, че късното му приемане ще създаде затруднения за изпълнение на заложените в него показатели. От Националния браншови синдикат „Водоснабдител“–КНСБ оцениха плана като наложителен, балансиран и реалистичен. Според тях планираните инвестиции ще позволят да бъдат постигнати заложените цели в показателите за качество на услугите, а предлаганите цени са под прага на социалната поносимост. Представителят на Омбудсмана постави въпроса дали водното дружество е обсъдило с потребителите предвижданото увеличение на цените на ВиК услугите и изрази становището, че методиката за изчисляване на размера на социалната поносимост на цените за областта не отговаря на действителните доходи на населението. В отговор управителят на ВиК дружеството посочи, че са проведени многобройни срещи с потребители за обсъждане на новите цени, а обявяването им е направено в съответствие с нормативните изисквания. Становището на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ е, че бизнеспланът е твърде социален и заложените цени на услугите няма да покриват нарасналите разходи на дружеството.

Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 29.11.2018 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *