prsr-on-timeДо членовете на общото събрание

на СНЦ цел „Местна Инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово”

 

П О К А Н А

Относно: Свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,      

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Гоце Делчев – Хаджидимово” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 22.04.2016 г. (петък) от 10,00 часа,  с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“.

 Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 23, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол от 16.03.2016 г.  от проведено заседание на УС, и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово“ за 2015 год.
  2. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово“.
  3. Освобождаване от членство в Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово“ на лица, подали заявления за напускане.
  4. Приемане на нови членове в Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово“.
  5. Избор на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово“ и Председател на УС.
  6. Вземане на решение за промяна на Устава и наименованието на Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група Гоце Делчев – Хаджидимово“.

 

Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение в седалището на сдружението на адрес ул. “Гоце Делчев“ №29, вход „Д“, ет.6 ап.17.

 

Гр. Гоце Делчев, 21.03.2016 г.

Управителен съвет на

СНЦ „Местна Инициативна Група  Гоце Делчев – Хаджидимово”

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *