За поредна година Трето основно училище „Братя Миладинови” в град Гоце Делчев е номинирано за награда „Златна ябълка“. Наградите “Златна ябълка” се връчват от Национална мрежа за децата за да насърчи всички организации и отделни личности, които допринасят за живота и благосъстоянието на българските деца. Номинацията е от неправителствената организация СНЦ „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“.

Училището и неговият екип се отличават с инициативност, креативност, предприемчивост, енергичност и прилагане на съвременни методи на работа.

Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев, има традиции в работата по въпроса за предотвратяване на дискриминацията; насърчаване на равнопоставеността на половете; превенция на насилието. През 2017 година то е едно от 11 избрани училища (от общо 45 училища, в т.ч. основни, средни и професионални училища, от 19 области на страната), включили се в ІV национален конкурс за звание „Училище без насилие и стереотипи, определни от пола”. Усилията на училището в работата за превенция на насилието и преодоляване на стереотипите, които вредят на развитието на децата, са достойно оценени от самите деца и техните семейства.

Правата на децата присъстват трайно в учебно – възпитателния процес в училището. Възпитаниците на Трето основно училище „Братя Миладинови“ участват в многобройни конкурси, състезания, олимпиади, фестивали; сами пишат и предават проекти, значими за обществото и живота в училище. Преподавателите в това училище са приятели на учениците и ги мотивират за успех с личен пример и доброта. Включени в училищния живот са и учениците, които срещат трудности в обучителния процес, с цел преодоляване на изоставането.
Училищният правилник за вътрешния ред е основният документ, който поставя учениците в положение на равнопоставеност, регламентирайки техните права и произтичащите от тях задължения. Правилата важат за всички ученици, без значение на тяхното социално положение, етническа принадлежност, пол, наличие на физически увреждания или специални образователни потребности. В духа на разбирателство, мир, толерантност, равенство се спазва правото на всички за образование и достоен живот. Зачитат се детските права от най – ранна възраст и децата се научават да спазва правата на другите. Учителите успяват да изградят в младата личност поведение, което ще й бъде необходимо в живота. Това те постига чрез правилно, целенасочено възпитаване в добродетели. Подходът им отличава завършилите Трето основно училище ученици от техните връстнищи. Те са навсякъде: участват в благотворителни инициативи – базари, търгове, концерти; посещават различни групи в детските градини и домовете за стари хора; правят представления, музикални програми; включват се в дейности на БЧК и други НПО. По различни програми учениците са работили по проблемите на демократичната съпричастност, мира, толерантността и щастието. В тях се развива и чувството на уважение към околната среда. Всеки ученик може да избере дали да участва в единствения в България официално открит ученически туристически клуб „Пирински стражи“ и така да има възможността отново да участват в национални и регионални екологични проекти.

Трето основно училище подкрепя неформални дейности, инициирани от учениците. В училището има създаден Училищен съвет на децата, който организира различни инициативи. В процеса на формиране децата са насърчавани да вземат самостоятелни решения, които оказват благоприятно въздействие върху светогледа и поведението им. Стратегията е те да усвоят и развият социално поведение, да формират способности сами да се включват и ангажират със социални дейности. Учителите ги подкрепят и изслушват, показвайки добра воля от своя страна за сътрудничество, работата в екип и взаимопомощ. Ръководството на училището подкрепя дейноста на Училищния съвет на децата, създавайки у тях усещане за общност, изграждайки им чувство на загриженост за благополучието на другите хора. Това помага училището да изгради училищна среда, която противодейства на насилието, неприемливото поведение и деструктивните емоции. Целта на ученическия съвет е да упражни правото на учениците да създават свои сдружения, да получават информация, да изразяват свободно мнението си и то да се взема под внимание.
Трето основно училище „Братя Миладинови“ насърчава сътрудничеството между учениците – условие за позитивна нагласа към света и хората. Често се провеждат писмени допитвания до учениците в контекста на проблема за детското насилие и детските права. Относно насилието между учениците, резултатите в това училище сочат, че с всяка изминала година намалява.
«Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев» оценяваме, че от особено значение е осигурената благоприятна, доброжелателна среда и позитивният климат в Трето основно училище. Децата споделят с нас, че отиват в училище с положително настроение и не искат да си тръгнат. Родителите споделят същото впечатление.

В училището животът се разнообразява чрез различни средства и форми – мероприятия, конкурси, проекти. Стимулира се развитието на социален интерес у учениците чрез разширяване на техния социален опит, чрез участие в различни акции, конкурси, срещи с представители на други училища, институции, организации. В Трето основно училище «Братя Миладинови» в тенденция се превърна грижата за по-малките ученици от страна на по-големите.

В своята ежедневна работа класните ръководители и останалите преподаватели работят непрекъснато със семействата на своите ученици, провеждат се тематични родителски срещи, консултации и индивидуални срещи с родителите за преодоляване на възникнали проблеми. Политиката на училището е насочена към уважение на семейните и национални ценности, към зачитане на културната и религиозна идентичност на възпитаниците си, традиции и език. Доказателство за това са многобройните и разнообразни по съдържание прояви и мероприятия по повод различни официални и календарни празници – отбелязване деня на независимостта на България, на учителя, на езиците, на народните будители, представяне на коледни обичаи в градския музей, деня на Розовата фланелка, посрещане на Баба Марта, отбелязване деня на търпението, на числото Пи, международния ден на книгата, подготовка за великденските празници, честване деня на славянската писменост и култура. Училището се стреми да превърне семейството в приятел и съюзник при обучението и възпитанието на подрастващите. Стреми се да привлече родителя не само като наблюдател и зрител, но и като активен участник в училищните дейности и мероприятия. Има дейно Училищно настоятелство, Обществен съвет и родителски комитети по паралелки. През настоящата година родителите имат много активно участие в живота на училището. Родителите са включени във всички инициативи по повод Деня на бащата и Седмицата на Бащата; в отбелязване Денят на мама (8 март и 25 март); във всички туристически походи, организирани от клуб „Пирински стражи” и на ниво паралелки; във всички екскурзии, извън населеното място с ученици; в подготовката и провеждането на тържества, благотворителни кампании, екологични акции, в изявите по проектТВОЯТ ЧАС; в отбелязването на Деня на розовата фланелка, Ден на търпението; в провеждането на кулинарни състезания, изложби и тренинги за преодоляване на агресията и подобряване на общуването и др.

Трето основно училище е официален посланик на проект „Да бъдеш баща“, координиран от Асоциация „Родители“, гр. София. Целта е да подкрепят мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници, да се подпомогне успешното развитие на децата и отношенията в семейството.
Татковците и майките бяха поканени да се включат в четвъртата Седмица на бащата, през която отново се обръща специално внимание на татковците и на всички значими за детето мъже (дядовци, чичовци, батковци, треньори, приятели и други).

Родителите са включение в отбелязването на училищни годишнини, организирането на тържества, провеждането на официални прояви и в самото управление на училището. Включват се в клуб „Родители“, който е организиран по повод, че родителите познават какви ли не прояви на агресивното детско поведение. Доста често родителите са озадачени, притеснени, обезпокоени. В този клуб те обсъждат с други родители проявите на деструктивност в детското поведение. Основна цел на работата с родителите е: Как да постъпват възрастните, ако в поведението на детето възникне агресивност, как да реагират на пристъпите на ярост?

За да не „потъват“ в толкова гняв и жестокост децата и техните семейства са поканени да се включат в дейностите на клуб „Пирински стражи“ http://piringuards.treto-gd.com/.
Туристическият клуб „Пирински стражи” е създаден през м. декември 2015 година. От тогава досега, клубът има повече от 57 осъществени пешеходни похода из красивите български планини, включително три щафети по Пирин планина; многобройни посещения на културно-исторически местности и проведени екскурзии. Младите туристи могат да се похвалят както със спечеления проект „Обичам природата – и аз участвам”, така и с първото място в категория „Дисциплина – деца” от 70-ия НП „По стъпките на Ботевата чета”, което им бе присъдено на официалната церемония по отбелязване на 140 години от героичната гибел на Христо Ботев на 2 юни 2016 година. Редовни в редиците на клуба са родителите и заместник-кмета на Община Гоце Делчев г-н Богдан Боцев.

Трето основно училище е запазило добрите традиции в образованието и вече 40 години изпълнява своята мисия – да подготвя децата и младите хора за тяхната пълноценна житейска реализация. Педагогическите специалисти в училището създават условия, при които в равнопоставеност момичетата и момчетата развиват личните си способности и правят избори без ограничения, наложени от роли, свързани с пола. Постигането на равнопоставеност се свързва със среда, в която няма дискриминация, но в която се признават, уважават и спазват правата на човека. Основни стъпки, които са поставени и се следват са: Създаване на конкретен механизъм за реакция при прояви на изключване и дискриминация на основата на пола; Равно участие на момичетата и на момчетата в учебни дейности – представяне на различни теми в рамките на учебните часове, изготвяне и представяне на презентации, семинари и други; Планиране на дейности за равно включване в училищния живот на момичетата и на момчетата; Насърчаване на равнопоставено участие на момичетата и на момчетата в представителни ученически организации; Включване на проблеми и теми, свързани с равнопоставеността (вкл. равнопоставеността на половете ) са част от вътрешноучилищната квалификация на учителите; Провеждане на дискусия с Училищното настоятелство за обсъждането на въпроси, свързани с равнопоставеността, защитата от дискриминация и толерантността към различията в училище и др.

Училищен патрул е оригинална идея за това как ученици да дежурят по училищните коридорите заедно с дежурните учители и да спомагат за културно общуване между децата. Училищният патрул не е форма на ученическо овластяване за раздаване на правосъдие. Тази дейност предлага възможност за учене чрез преживяване.

Трето основно училище „Братя Миладинови“ работи непрекъснато за личностното развитие на възпитаниците си. Преподавателите отговорно подготвят учениците си за участия в олимпиади по основните учебни предмети, в различни конкурси и състезания. Ежегодно в училището се провежда състезанието „Пиша вярно и красиво“, което дава възможност на децата да премерят силите си в овладяването на българския правопис. Училището постига осъзнато убеждение в правото на всеки индивид да изпитва приятелски или други чувства към представители от своя или другия пол, без да накърнява достойнството на другия; да се отнася с уважение към чуждите чувства.

В училище „Братя Миладинови“ има утвърден „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище”. Изготвена е „Програма за противодействие на училищния тормоз” и в нея са разписани мерки и дейности за предотвратяване и противодействие при идентифициране на училищен тормоз. Избран е Училищният координационен съвет /УКС/, който е с регламентирани членове, права и задължения. УКС има разработен план за прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоз в училище. Разработени са процедури при установен училищен тормоз между учениците. В тях са описани дейностите на ниво клас/класна стая, училище и общност. В началото и края на всяка учебна година се прави анонимна анкета сред учениците от V до VІІІ клас. Резултатите от нея се обобщават, правят се изводи и те стават основата за дейността на училищния координационен съвет през учебната година.
Разработени са стратегии за превенция на агресивните прояви, за подобряване на отношенията ученик – учител и ученик – ученик; училищен план за превенция на агресивните прояви, организиране на срещи с районния полицейски инспектор, работа с обществен възпитател, отбелязване на деня на Розовата фланелка и деня на търпението, участие на преподавателите в обучения по темата по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Важни са тук успехите на всеки педагог от училището в тази област и сътрудничеството, което се осъществява със закрила на детето, родителите и НПО. Заедно се изграждат социално интелигентни личности.

СНЦ „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“ следим дейността на номинираното от нас училище. С чиста съвест можем да заявим, че това е училище, което не спира да се развива и да върви по своя труден път. Отличава се с инициативност, креативност, предприемчивост, енергичност в прилагане съвременни методи на работа, доброта. Трето основно училище „Братя Миладинови“ възпитава, приобщава и развива по примера на най-добрите български и чуждестранни училища. Практиката да включват децата в цялостния живот на училището е пример за останалите училища в региона на Гоце Делчев. Тук съществува градивен диалог между учители – ученици и директор – ученици. Трето основно училище наистина работи за интегрирането на децата от етническите малцинства, децата със СОП, с двигателни проблеми и срещу дискриминирането на тези групи. Животът в училище е организиран „с грижа за всеки ученик“, към него като добавим добрата материална база, отговаряща на нуждите за спорт и развлечение, зелената градина – парк, като включим професионализма на преподавателите и… ето пример, който трябва да бъде споделен и разпространен.

Девизът на Трето ОУ „Братя Миладинови“, Гоце Делчев е „Успяваме заедно!“

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *