На 1 декември стартира изпълнението на проект „Нови възможности за независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев“

Бенефициент e oбщина Гоце Делчев, a срокът на изпълнение e до 31.07.2017 г.

 DSC_1347 1 Проектът се финансира 100 % от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и да се осигури достъп до интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда на лицата с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Гоце Делчев.

Специфични цели:
 Да се развие на местно ниво предлагането на интегрирани междусекторни услуги (социално-здравни, подкрепящи и др.) за лицата с увреждания и самотно живеещи възрастни, чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
 Да се даде възможност за връщане на реалния пазар на труда на безработни лица, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Целева група: В проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., ще се включат поетапно 80 лица, жители на гр. Гоце Делчев и селата в общината, представители на следните целеви групи:
 хора с увреждания (в това число и деца) и техните семейства;
 хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Основната дейност по проекта е осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, въз основа на индивидуална оценка чрез създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т. ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги.

В рамките на 18 месеца в Центъра ще се предлагат:
 социални услуги за лична помощ (личен асистент) и комунално-битови дейности (домашен помощник) в домашна среда;
 здравни услуги (придружаване до здравно заведение, смяна на превръзки, измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции и др.);
 специализирани услуги (психологическа и мотивационна подкрепа, консултиране за включване в рехабилитационни и терапевтични програми и др. )

За да се осигури качествено почасово предоставяне на услуги за социално включване или в домашна среда, както и за да се предостави трудова заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, са изработени критерии и ще бъде извършен подбор на минимум 50 безработни лица, които да предоставят услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“ на пълно и непълно работно време, в зависимост от нуждите на потребителите.

Специализираните и здравни услуги ще бъдат предоставяни от членовете на екипа на Центъра и от външни експерти с подходящо образование и професионален опит. По този начин ще се гарантира високо качество на услугите и максимално задоволяване потребностите на лицата от целевата група.

Изборът на вида услуги и тяхната продължителност ще се извършва с участието на потребителите, въз основа на направената оценка на потребностите и възможностите на проекта.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *