Утре старейшините в Гоце Делчев ще проведат априлското си редовно заседание. Темите, които ще обсъждат са:

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.
 2. Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост.
 3. Приемане на структурата на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев.
 4. Доклади по чл.26а от Закона за народните читалища, регистрирани на територията на община Гоце Делчев.
 5. Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2019-2021 г.
 6. Участие на Община Гоце Делчев във Втора покана за подаване на предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония 2014-2020 г. в Република Македония.
 7. Определяне на представител на община Гоце Делчев за извънредно заседание на 10.05.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневен ред.
 8. Актуализиране цените за извършване на таксиметров превоз на територията на община Гоце Делчев.
 9. Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Гоце Делчев за периода 2018-2020 г.
 10. Кандидатстване за финансиране чрез отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на проект: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в Югозападната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев“.
 11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.139.16, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „складова база с офиси и магазини“.
 12. Доклад за изпълнение на схемата за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев.
 13. Учредяване право на пристрояване към Църква „Свети Свети Кирил и Методий“, като местно поделение на НЕВРОКОПСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ /ЕПАРХИЯ/.
 14. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3517.
 15. Отдаване под наем на ученическия стол в Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев.
 16. Предоставяне на помещения, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър град София.
 17. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения за офис на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ град Благоевград.
 18. Предоставяне на помещения, частна собственост за безвъзмездно управление на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград.
 19. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 20. Предоставяне на животновъди на общински пасища, мери и ливади.
 21. Промяна начина на трайно ползване на общински мери и пасища в землището на гр. Гоце Делчев, с. Брезница и с. Лъжница.
 22. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.
 23. Определяне на представител в Общото събрание на „Керамика“ АД.
 24. Изграждане на мемориален комплекс на 28-ми Мотострелкови полк – гр. Гоце Делчев.
 25. Приемане на решение за предоставяне на дарение на движима вещ общинска собственост – анализаторна система, за нуждите на РУ – Полиция гр. Гоце Делчев.
 26. Определяне на цени за отдаване под наем на зала в Младежки дом в с. Буково.

 

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *