Започна приемът по дълго чаканата подмярка за млади земеделци 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“. По нея проектни предложения могат да подават стопани на възраст между 18 и 40 години. Новост в приема е, че първата регистрация като земеделски стопанин, може да е преди не повече от 24 месеца, а не както беше до момента 18 месеца. За да участват с проект по приема, младите фермери трябва да са регистрирани като земеделски стопани.

Освен физически лица по подмярката могат да подават проектни предложения и еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, става ясно от проект на условия за кандидатстване по подмярката.

За да са допустими бенефициенти, младите стопани е необходимо да имат икономически размер на стопанството в стандартен производствен обем между 8000 евро и 16 000 евро включително. Изисква се да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения.

Важно условие е кандидатите да не са одобрени за подпомагане по настоящата подмярка, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Условие е да не са получавали средства и по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

Не се допуска и участието на фермери, които са сключвали договор по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от предходния програмен период.

Планираният за приема бюджет е 22 000 000 евро, а максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин ще е 25 хил. евро. Плащането е на два етапа – първото е в размер на 12 500 евро и се превежда по сметките на стопаните в срок до два месеца след сключване на административния договор. Второто е за същата сума и траншът се прави, когато след проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.

Проектите ще се приемат изцяло онлайн чрез системата ИСУН 2020, модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. За целта е необходимо всеки кандидат да има валиден Квалифициран електронен подпис.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *