Платена публикация!

 

ПРОЕКТ

„Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“

финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.028 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Гоце Делчев“

 Община Гоце Делчев реализира проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“. Проектът се финансира чрез комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г, чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.028-0005-C01/23.07.2021г. и от финансов инструмент осигурен от  Фонд за градско развитие Юг, чрез  Договор за финансиране на допустим проект №21F-000462/14.05.2021г.

 

Обща стойност на проекта: 8 465 058,45 лева

БФП по ОПРР 2014-2020: 5 474 446,45 лева, в т.ч.:

Съфинансиране от ЕФРР: 4 653 279,48 лева (85%)

Национално съфинансиране: 821 166,97 лева (15%)

Финансов инструмент от Фонд за градско развитие Юг: 2 990 612,00 лева, включващ 1 499 791,85 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОПРР 2014-2020

Главна цел на проекта:  Подобряване условията за достъп до културен живот чрез модернизация на културната инфраструктура в гр. Гоце Делчев.

Изпълнени дейности:

– извършени строителни дейности по цялостно обновяване на сградата и помещения в нея;

– въведени мерки за енергийна ефективност;

– възстановени и изградени всички системи, свързани с осигуряване на безопасност по време на провеждане на културните мероприятия и представления;

– доставени, монтирани и инсталирани нови и модерни системи за озвучаване и акустика, ефектно осветление, сценична механизация и др. в залите в сградата;

– изградена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до всички нива и помещения в сградата;

 

“Тази публикация е създадена в рамките на проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Договор за финансиране на допустим проект №21F-000462/14.05.2021г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

www.eufunds.bg

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *