Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г. от Агенцията по заетостта уведомяват, че:

           I. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез: Официалния сайт на АЗ;

Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;

По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

Активирани са 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

Електронните административни услуги включват:

  1. Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места  – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88
  2. Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34
  3. Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334
  4. Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb
  5. Включване в обучение на възрастни – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a;
  6. Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391

II.     Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3 от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“, като за последното е необходимо:

На лицата, които са дошли в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ, се препоръчват следните възможности: да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение , като отново подчертаваме, че подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне;

да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ – заявлението за ПОБ към НОИ.


By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *