Общи условия

Молим да прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате Интернет сайт на вестник Хроника, намиращ се на адрес https://hronika-bg.com , наричан по-долу за краткост „сайта“.

Настоящият сайт се притежава и управлява от Издателска къща ХРОНИКА-ГД “ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 101608871, със седалище и адрес на управление град Гоце Делчев, ул. Солун №19 вх. В, представлявано от Маргарита Енчева – управител.

 • По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 •  „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва услугите на сайта;
 • „УСЛУГА/и“ на сайта включват:
  – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на
  сайта;
  – участие в сайта чрез коментиране;
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което сайта се намира в договорни отношения. Всеки ПАРТНЬОР на сайта има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

I. Предмет на настоящите Общи условия

Чл. 1 (1) Тези общи условия представляват Договор между потребителите на сайта на Издателска къща Хроника- ГД ЕООД (вестник Хроника), с който потребителите получават правото да използват безплатно услугите за лични и нетърговски цели при спазване на описаните по-долу условия.

(2) Интернет сайтът се достъпва чрез унифициран адрес (URL) по HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържа файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чл. 2 (1) Чрез достъпа до (зареждането на) https://hronika-bg.com, Вие се съгласявате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.
(2) В случай, че не сте съгласни с част или изцяло с описаната в настоящите Общи условия информация, молим, да не използвате настоящия сайт.

Чл. 3 (1) Чрез ползването на интернет сайта на вестник ХРОНИКА потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, получаване на информация за събитията в региона, от двете страни на границата, в страната и света, възможност за публикуване на коментари във връзка с публикуваното съдържание и др.

(2) Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника) като същият се задължава да публикува промените публично в настоящата уеб-страница.

 

II. Условия за ползване на сайта

Чл. 4 Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, само и единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и настоящите Общи условия.

Чл. 5 Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 6 Потребителите имат право да публикуват коментари на сайта. Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

Чл. 7 (1) Съдържанието на сайта се определя от Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), като същото има право по всяко време да го променя и по своя преценка да добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

(2) Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), има право да променя параметри и характеристики на сайта,  условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява тяхното ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

III. Права и задължения на страните

Чл. 8 Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника),се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 9 Във връзка с обработването на лични данни от страна на Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;
б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;
е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;
ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисия за защита на личните данни.
з) Обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя. Той има право да го оттегли по всяко време. В този случай Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), преустановява НЕЗАБАВНО обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие.

Чл. 10 Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Чл. 11 Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитките“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Използват се с цел подобряване и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. Повече информация относно „бисквитките“ може да бъде намерена на нашата страница: Политика за бисквитки.

Чл. 12  С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама и има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), на следния адрес: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900,  ул. Солун №3 или на email: hronika@mail.bg

Чл. 13 (1) Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника),не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси сайта, както и за тяхната пълнота и достоверност, съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт е възможно да препраща.

Чл. 14 Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Заключителни разпоредби

Чл. 15 Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл. 16  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Тези условия за потвърдени от управителните органи на Издателска къща Хроника – ГД ЕООД (вестник Хроника), на 15.03. 2024 г.