С новите промени в Закона за местните данъци и такси, приети с ДВ бр.98 от 27. 11. 2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, влизащи в сила от 01. 01. 2020 г. данък недвижими имоти се дължи и в случаите, когато сградата е завършена в груб строеж, съответно и когато сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Във връзка с гореизложеното, подлежат на деклариране всички новопостроени сгради и/или самостоятелни обекти в тях от възложителите на строежите в двумесечен срок от завършването на сградата в груб строеж.

За новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31. 12. 2019г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните се подават от възложителя в срок до 29. 02. 2020г.

Декларирането става в отдел „Местни данъци и такси“ с подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ заедно с копие от протокол на общинска администрация по чл.181, ал.2 от ЗУТ и/или с копие от констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ.

Съгласно чл. 123 от административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ, който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.