І. Изисквания към кандидатите:
1.Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ за съдебен заседател може да бъде избран:
– дееспособен български гражданин, който:
– е на възраст от 21 до 68 години;
– има настоящ адрес в община Гоце Делчев;
– има завършено най-малко средно образование;
– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
– не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
– е съдебен заседател в друг съд;
– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗСВ мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.

ІІ. Правила и срок за провеждане на процедурата:
1.Кандидатите за съдебни заседатели подават в срок от 01.03.2022г. до 14.03.2022г. при техническия сътрудник на общинския съвет, първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, следните документи:
– Подробна автобиография, подписана от кандидата;
– Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
– Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
– Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
– Мотивационно писмо;
– Писмено съгласие;
– Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, а именно: не са съдебни заседатели в друг съд, не са общински съветници в съдебния район, за който се избират, не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на националната сигурност, намиращи се в съдебния район, за който се избират.
– Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973г.
– Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

2. Комисия, определена с решение на Общински съвет – Гоце Делчев, ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите до участие кандидати.
Най-малко 10 на 100 от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности
Кандидатите за съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Благоевград.

На интернет страницата на Община Гоце Делчев ще се публикува информация за дата, час и място на провеждане на изслушването на кандидатите за съдебни заседатели. Най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ ще бъде публикувани на интернет страницата на Община Гоце Делчев.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
Комисията съставя доклад за протичането на изслушването , който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.
След това Общинския съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общото събрание на Окръжен съд-Благоевград.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *