ОП „Развитие на човешките ресурси“ съвместно с Агенция по заетостта предоставят възможност на работодатели да наемат безработни и неактивни лица през 2018 г., като подадат заявка по електронен път или на хартиен носител в съответните дирекции „Бюро по труда” (ДБТ), на чиято територия се разкрива работното място.

Какви са изискванията за кандидатстване и какво да предприемете по подготовка на проектните дейности, информират своите членове от Сдружението на предприемачите в регион Гоце Делчев.

 

Допустими кандидати:

Работодатели от реалния (частния) сектор, както и физически или юридически лица, вписани в регистъра към АСП за предоставяне на услугите по дейностите „Домашен социален патронаж” и/или „Домашен помощник”, социални предприятия, дружества за заетост, предприятия, които осигуряват временна работа, НПО, и земеделски производители, които разкриват работни места за икономически дейности, които попадат в обхвата на приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

В сферата на публичната администрация работодатели по настоящия проект могат да бъдат само общини и общинските предприятия по чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от ЗОС.

 

Допустими целеви групи:

Безработни и неактивни лица.

Минимум 2/3 от включените лица в дейностите по проекта при един работодател трябва да бъдат от следните приоритетни групи:

Дълготрайно безработни лица

Новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца.

Общ бюджет на проекта:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕСФ (85%) Национално съфинансиране (15%)
80 000 000 лева 68 000 000 лева 12 000 000 лева

Допустими дейности:

Примерен (но неизчерпателен) списък на допустими дейности във връзка с осигуряването на заетост:

  • Ремонтни дейности и поддръжка на обществени сгради и комунално–битово обслужване;
  • Благоустройство на населеното място, включващо: озеленяване, оформяне на тревни площи, изграждане на зони за отдих, ремонт и поддръжка на общински пътища, ремонтни дейности на обществени сгради и обекти (в т.ч.: пазари, тържища, гробищни паркове, паркове и зелени площи, спортни площадки и съоръжения и др.);
  • Почистване на речни корита, отводнителни канали и канавки, прочистване и поддържане на еко-пътеки и зони за отдих, отстраняване на неправомерни сметища;
  • Дейности по поддържане, представяне, популяризиране, реставрация и обслужване на обекти – недвижимо културно наследство;
  • Дейности по организиране и провеждане на събития и културни мероприятия в читалища, клубове на пенсионера и др.;
  • Дейности, подпомагащи опазването на обществения ред и собствеността на гражданите;
  • Предоставяне на услуги за населението, в т.ч. почистване и помощ в дома, дребни ремонтни дейности, помощ в градината и двора (без земеделска дейност) и др.

Възможност за наемане на наставници

Безработните ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най -малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение, равно на минималната за страната работна заплата. Ако реши, работодателят може да осигури за своя сметка и по -високо заплащане.

По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник – безработно лице, което да изпълнява и дейности по наставничество на наетите за срок до три месеца. Възнаграждението на наставника е равно на една минимална работна заплата и половина за 8 -часов работен ден.

Проектът възстановява на работодателя всички разходи за заплати до 12 месеца, всички дължими от фирмата осигурителни вноски, както и разходите за един наставник.

Работодателите нямат ангажимент да запазят работните места след изтичане на субсидирания период.

 

Заетост и обучение

Програмата дава възможност заетостта да се комбинира с обучение чрез ваучери на стойност от 70 до 1200 лв. Обучението може да бъде за придобиване на професионална квалификация или по т.нар. ключови компетентности, изброени в условията за кандидатстване: общуване на роден език, общуване на чужди езици, математическа компетентност, дигитална компетентност, умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения:

Работодателите могат да заявяват работни места, като подадат заявка по електронен път или на хартиен носител в съответните дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) в страната, на чиято територия се разкрива работното място, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа до 9 март 2018 г.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *