Днес, 31 юли, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев. Старейшините трябва да обсъдят и да вземат решения по дълъг списък от теми и проблеми. В дневния ред на заседанието са включени:

 1. Информация за текущо изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за първо полугодие на 2019 г.
 2. Отчет на бюджета на община Гоце Делчев за 2018 г.
 3. Предложение за прием на деца навършили 2 годишна възраст в детска градина „Радост“ – гр. Гоце Делчев през учебната 2019/2020 г.
 4. Включване на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Баничан, община Гоце Делчев в актуализирания списък на средищните училища през учебната 2019/2020 г.
 5. Включване на Основно училище „Иван Вазов“ – село Буково, община Гоце Делчев в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2019/2020 г.
 6. Утвърждаване/Съществуване на самостоятелни маломерни паралелки в училищата на територията на община Гоце Делчев.
 7. Откриване на общинска детска градина с административен адрес – с.Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград.
 8. Изменение на Решение №627/29.11.2018 г. на Общински съвет – Гоце Делчев, относно удължаване срок на кредит.
 9. Възлагане изпълнението на социална услуга „Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания“.
 10. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“.
 11. Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по проект „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по процедура BG16M1OP002-2.009 по проект Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)
 12. Даване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ Х – 299 от кв.122 по плана на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев.
 13. Разрешаване изготвянето на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 05606.34.3 по кадастралнята карта на с. Борово, община Гоце Делчев – промяна на предназначението на част от „нива“ в урбанизирана територия за застрояване в смесена многофункционална устройствена зона.
 14. Разрешаване изготвянето на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски имот/друг вид дървопроизводителна гора/ с №38666.14.29, местност „Тесника“ от землището на село Корница, община Гоце Делчев, за „рибарник“.
 15. Докладна записка от управителя на „Общински пазари“ ЕООД гр. Гоце Делчев във връзка с изпълнение на решение №401/25.10.2017 г. на Общински съвет гр. Гоце Делчев.
 16. Дарение на движима вещ, частна общинска собственост на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев.
 17. Допълване на Програмата за управление и разпореждане и имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2019 г. в частта отчуждаване.
 18. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2019 г. в частта земеделски земи за отдаване под наем.
 19. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2019 г. в частта помещения за отдаване под наем.
 20. Предоставяне на помещение, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Областна дирекция по безопасност на храните град Благоевград.
 21. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2788 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.
 22. Продажба на поземлен имот с идентификатор 19395.501.2351 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.
 23. Продажба на урегулиран поземлен имот XI от квартал 2 по плана на село Лъжница на собствениците на построената в имота сграда.
 24. Продажба на урегулиран поземлен имот IV, имот с пл.№34 от квартал 66 по плана на село Брезница на собствениците на построената в имота сграда.
 25. Продажба на урегулиран поземлен имот I, имот с пл.№25, 32 от квартал 57 по плана на село Корница на собственика на построената в имота сграда.
 26. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот XXI, имот с планоснимачен №418 от квартал 5 по плана на село Лъжница.
 27. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Лъжница.
 28. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, частна общинска собственост в землището на село Делчево.
 29. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 30. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
 31. Отчет за осъществения контрол по Наредба №1 за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
 32. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПЗ за ПИ 44416.2.119 по кадастралната карта на с.Лъжница, община Гоце Делчев – промяна на предназначението от „нива“ в урбанизирана територия за застрояване в устройствена зона за ниско жилищно застрояване.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *