Днес кметът Владимир Москов и екипът му, в присъствието на председателя на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и медии, представиха отчета за изпълнение на бюджета на Община Гоце Делчев за изминалата 2020 г.

„Имахме една трудна бюджетна година, заради Ковид кризата, но въпреки сложната ситуация се справихме, защото, когато има добър екип, нещата се получават“ – каза градоначалникът и предостави думата на финансовия директор Йорданка Ендрева. От анализа й става ясно, че:

Общинският съвет за 2020 г. е утвърдил бюджет на община Гоце Делчев, който първоначално възлиза на 33 046 000 лева. Съгласно изискванията на закона за публичните финанси, този бюджет е променен с размера на получените приходи съгласно писмото на министъра на финансите на 37 786 951 лева.

В сумата са включени 25 848 313 лв. държавни приходи и 11 938 638 лв. общински  приходи. Фактически постъпилите средства по сметката на общината за 2020 г. са в размер на  36 966 611 лева, като от тях държавата е осигурила средства за издръжка на държавните дейности в размер на 25 548 313 лв. в т. ч. 1 450 571 лв. наличност в банковите сметки на делегираните от държавата дейности.

Държавните приходи към 31.12.2020 г. възлизат на 25 548 313 лв.  при  първоначален  план от 22 902 000 лв.  или 110,35 % изпълнение спрямо първоначалния план. Текущото изпълнение на общинските приходи  за  2020 година   е  96.77 %, като при първоначален план от 11 800 000 лв., изпълнението е 11 418 198 лева. От имуществени и други местни данъци при планирани 2 088 000  лв. са събрани 2 182 109 лв., или 104,31 % спрямо първоначалния план. От общински такси при план 3 172 746 лева, изпълнението е 2 881 022 лева. Постъпленията в хазната от операции с общинско имущество са предвидени в размер на 650 000 лева. Фактически постъпили са 581 580 лева.

Бюджетът в частта на държавните разходи се изпълнява редовно. Всяка отделна дейност, група или функция е извършила разходите спазвайки нормативната уредба, а именно: функция “Образование” – 95,8 %, функция “Здравеопазването”- 99,19 %, функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” – 97,02 %, група “Култура” – 98,95 %, функция “Отбрана и сигурност” – 100,00 %, дейност ”Общинска администрация и кметства” – 100,00  %. Общо разходите по бюджета на делегираните  дейности възлизат на 24 097 742 лв. при първоначален план 22 902 000 лева  или  105,22 %  спрямо първоначалния план.

Съществена разлика при анализа на изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет  и анализа на изпълнението на разходите на общинските дейности, финансирани от общинския бюджет, не се наблюдава. Стойностните показатели на всички общински дейности по изпълнението на бюджета за 2020 година е в размер на  около 99% – 100 % от плана. Общо извършените разходи за този период възлизат на 10 928 198 лв. при първоначален план от 10 144 000  лева, или 107,73 % спрямо първоначалния план.

В посочените средства влизат и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, които в текущата информация са обект на самостоятелна таблична форма. Прави впечатление, че средствата във всички дейности както в държавните, така и в местните са разходвани средно около 95% – 100 % от годишния актуален одобрен  план.

В момента Община Гоце Делчев работи по 78 спечелни проекта с национално и европейско финансиране, което е категоричен показател за добра работа на експертите в различните отдели и дирекции в общината.

Кметът Владимир Москов използва присъствието на медиите, за да изясни защо основния ремонт на сградата на Дома на културата е важен за всички жители на града и общината. Сградата е построена в далечната 1989 г. и от тогава не е ремонтирана. Най-голямата и представителна културна институция, която се ползва от цялото население за концерти, театрални постановки, събрания, изложби и още куп обществени събития има нужда от сериозен ремонт на отоплителната инсталация, покрива, сервизните помещения, гримьорните и залите. 7 милиона лева ще бъдат използвани за цялостно обновяване на тази най-голяма обществена сграда.

Припомняме, че кметът Владимир Москов в края на юли т.г. подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез който ще бъде обновена сградата. Общият бюджет на проекта е в размер на 6 998 932,30 лева, от които 4 813 260 лева са безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ , а 2 185 672.30 лева, са осигурени от общината чрез финансов инструмент. Общата продължителност на проекта е 29 месеца.

Разбирам настояването на някои наши съграждани и коментарите им в социалните мрежи – „Защо Дом на културата, вместо ремонт на улици“, добави кметът Москов. Приоритетите за развитие на инфраструктурата са ясни и ги спазваме, така както са планирани, а ремонтът на улици в града и селата продължава и никога не е спирал.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *