На 15 февруари предстои заседание на Общинския съвет в град Гоце Делчев. Основна тема за местните старейшни ще е приемането на бюджета за 2024 година. Общинските съветници трябва да гласуват още по 32 теми.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на проекто-бюджет на община Гоце Делчев за 2024 година.
 2. Издаване на запис на заповед от община Гоце Делчев в полза на Държавен фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група-Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“ за 2024 г.
 3. Даване на съгласие МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи за нуждите на лечебното заведение.
 4. Поемане на ангажимент за избран одитор за 2023 година – МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД.
 5. Даване на съгласие за кандидатстване по програма „Красива България“.
 6. Вътрешни компенсирани промени при разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците на община Гоце Делчев.
 7. Приемане на Финансов план за 2024 година и Ценоразпис с продажни цени на дървените материали по категория дървесина и сортименти от общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Гоце Делчев“ през 2024 година.
 8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Ибраим Мустафа Джунин.
 9. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Фатма Рефатова Моллова.
 10. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Мехмед Али Кукорак.
 11. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Ава Шабанова Даракчиева.
 12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка с заявление от наследниците на Кръстьо Симеонов Стоев.
 13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка с заявление от наследниците на Ангел Георгиев Вълев.
 14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.1497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.
 15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.1270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построените в имота сгради.
 16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.
 17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.
 18. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.
 19. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.
 20. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част/фитнес-зала/ от Арена Неврокоп в град Гоце Делчев.
 21. Отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Основно училище „Христо Ботев“ в село Мосомище.
 22. Отдаване под наем на ученически стол в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце Делчев.
 23. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „АА България“.
 24. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Общинска организация на инвалидите Всички заедно“.
 25. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на слепите в България“.
 26. Изразяване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот от пасища в нива, ливада или друг вид земеделска земя.
 27. Изразяване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на два общински поземлени имота от пасище в нива, ливада или друг вид земеделска земя.
 28. Приемане на Схема за разполагане на маси пред заведения в община Гоце Делчев за 2024 година.
 29. Предоставяне на помещения, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър град София.
 30. Предоставяне под наем на животновъди на общински пасища, мери и ливади.
 31. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот  № 17395.32.14, местност „Ръждавица“ от землището на гр. Гоце Делчев за „обект за сладкарски и тестени изделия“ и разрешаване изготвянето на ПУП-ПП през поземлен имот с идентификатор 17395.32.364 за осигуряване на транспортен достъп.
 32. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПП през поземлен имот с идентификатор 17347.7.22 за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17347.7.30 по кадастралната карта на село Господинци.
 33. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПП през поземлен имот с идентификатор 87802.27.1083 за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имот с идентификатор 87802.27.94 по кадастралната карта на с. Попови ливади.
 34. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПП през поземлен имот с идентификатор 17347.7.22 за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17347.7.30 по кадастралната карта на село Господинци.
 35. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПП през поземлен имот с идентификатор 87802.27.1083 за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имот с идентификатор 87802.27.94 по кадастралната карта на с. Попови ливади.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *